Akshay Kumar, Nimrit Kaur and Salman Khan on BB9, today Saturday episode.

Akshay Kumar, Nimrit Kaur and Salman Khan on BB9, today Saturday episode. 

Akshay Kumar and Nimrit Kaur promote Airlift on BB9-3

Akshay Kumar, Nimrit Kaur and Salman Khan on BB9, today Saturday episode. 

Akshay Kumar and Nimrit Kaur promote Airlift on BB9-2

Akshay Kumar, Nimrit Kaur and Salman Khan on BB9, today Saturday episode. 

Akshay Kumar and Nimrit Kaur promote Airlift on BB9-4

Akshay Kumar, Nimrit Kaur and Salman Khan on BB9, today Saturday episode. 

Akshay Kumar and Nimrit Kaur promote Airlift on BB9-1

Akshay Kumar, Nimrit Kaur and Salman Khan on BB9, today Saturday episode. 

Akshay Kumar and Nimrit Kaur promote Airlift on BB9

Akshay Kumar, Nimrit Kaur and Salman Khan on BB9, today Saturday episode.