“Hindu Muslim Sarv Dharam Ekta Munch” dwara “ ROJA IFTAR PARTY ”

“Hindu Muslim Sarv Dharam Ekta Munch” dwara “  ROJA IFTAR PARTY ” At Delhi Shah Nagar, Palam mein !

 Delhi Shah Nagar, Palam mein “ Hindu Muslim Sarv Dharam Ekta Munch” dwara
“  ROJA IFTAR PARTY ” meinShri Mahabal Mishra, MP,  “  WORLD PEACE HARMONY ” ke Chairman Mohd. Shakeel Saifi, Shri Veer Singh Dhigaan aur Haji Iliyas Saifi.

Aaj Delhi Shah Nagar, Palam mein “ Hindu Muslim Sarv Dharam Ekta Munch” dwara “  ROJA IFTAR PARTY ” meinShri Mahabal Mishra, MP,  “  WORLD PEACE HARMONY ” ke Chairman Mohd. Shakeel Saifi, Shri Veer Singh Dhigaan aur Haji Iliyas Saifi.

Delhi Shah Nagar, Palam mein “ Hindu Muslim Sarv Dharam Ekta Munch” dwara “  ROJA IFTAR PARTY ” meinShri Mahabal Mishra, MP,  “  WORLD PEACE HARMONY ” ke Chairman Mohd. Shakeel Saifi, Shri Veer Singh Dhigaan aur Haji Iliyas Saifi.

Aaj Delhi Shah Nagar, Palam mein “ Hindu Muslim Sarv Dharam Ekta Munch” dwara “  ROJA IFTAR PARTY ” meinShri Mahabal Mishra, MP,  “  WORLD PEACE HARMONY ” ke Chairman Mohd. Shakeel Saifi, Shri Veer Singh Dhigaan aur Haji Iliyas Saifi.