GOVERNOR K. SANKARNARAYANAN,CHIEF MINISTER PRITHVIRAJ CHAVAN,UNION MINISTER ,MP.MILIND DEORA & MUMBAI MAYOR SUNIL PRABHU DURING GANESH VISHARJAN AT GIRGAON CHOWPATY ON OCCASION MLA BHAI JAGTAP, MIN.JAYANT PATIL,BMC OPP.LEADER GYANRAJ NIKAM & RESPECTED DIGNITARIES

GOVERNOR K. SANKARNARAYANAN,CHIEF MINISTER PRITHVIRAJ CHAVAN,UNION MINISTER ,MP.MILIND DEORA & MUMBAI MAYOR SUNIL PRABHU DURING GANESH VISHARJAN AT GIRGAON CHOWPATY ON OCCASION MLA BHAI JAGTAP, MIN.JAYANT PATIL,BMC OPP.LEADER GYANRAJ NIKAM & RESPECTED DIGNITARIES

GOVERNOR K. SANKARNARAYANAN,CHIEF MINISTER PRITHVIRAJ CHAVAN,UNION MINISTER ,MP.MILIND DEORA & MUMBAI MAYOR SUNIL PRABHU DURING GANESH VISHARJAN AT GIRGAON CHOWPATY ON OCCASION MLA BHAI JAGTAP, MIN.JAYANT PATIL,BMC OPP.LEADER GYANRAJ NIKAM & RESPECTED DIGNITARIES

GOVERNOR K. SANKARNARAYANAN,CHIEF MINISTER PRITHVIRAJ CHAVAN,UNION MINISTER ,MP.MILIND DEORA & MUMBAI MAYOR SUNIL PRABHU DURING GANESH VISHARJAN AT GIRGAON CHOWPATY ON OCCASION MLA BHAI JAGTAP, MIN.JAYANT PATIL,BMC OPP.LEADER GYANRAJ NIKAM & RESPECTED DIGNITARIES

GOVERNOR K. SANKARNARAYANAN,CHIEF MINISTER PRITHVIRAJ CHAVAN,UNION MINISTER ,MP.MILIND DEORA & MUMBAI MAYOR SUNIL PRABHU DURING GANESH VISHARJAN AT GIRGAON CHOWPATY ON OCCASION MLA BHAI JAGTAP, MIN.JAYANT PATIL,BMC OPP.LEADER GYANRAJ NIKAM & RESPECTED DIGNITARIES

Photo : Rahul More